چرا نباید هر روز خود را وزن کنیم؟

سوالی دارید؟ در خدمتیم